A A A+ A++

學校分享

 

 

 瑪利諾神父教會學校 (小學部) 陳錦華老師

 日期:23/03/2020

 題目:學無界限:在學校推動電子閱讀

 

  世界龍岡學校黃耀南小學 陳素兒副校長﹑潘詠琳老師

  日期: 23/11/2018

  題目: 由廣泛閱讀到深化閱讀:策略與實踐

 

 

 

 

 

 新界西貢坑口區鄭植之中學 林文昌老師

 日期: 23/03/2020

 題目:學習進一步: e悅讀使各學科更豐富

 

  粉嶺救恩書院 謝碧雲老師

  日期: 30/01/2020

  題目:以廣泛閱讀及深化閱讀啟發創意思維:策略與實踐

 

 

 

香港閱讀城專頁 慢慢讀